Mis kasu on jäätmete sorteerimisest?

Tarbimisharjumuste muutmisel ja jäätmete sorteerimisel on inimestele, loomadele ja keskkonnale eluliselt oluline mõju, ent siiski on seda tihtipeale raske hoomata. Miks see nii on? Sest sageli on raske näha kuivõrd kaugele meie igapäevaste harjumuste mõjud tegelikult avalduvad.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tarbimine ning jäätmekäitlus

2015. aastal püstitasid ÜRO liikmesriigid kokku 17 eesmärki, mille abil vähendada vaesust, ebaõiglust ja ebavõrdsust ning lahendada kliimakriis 2030. aastaks. Arvestades, et maailmas elab täna pea 8 miljardit inimest, kes toodavad iga päev jäätmeid, on jäätmete sorteerimisel ja tarbimisel otsene või kaudne mõju kõikide püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Loe, ja sa võid üllatuda.

Aitad peatada üha süvenevat vaesust

Meie siinsed tarbimisharjumused ja igapäevased valikud mõjutavad kõige valusamalt just tänaseid arenguriike. Kliima soojenemise tõttu, mida süvendavad meie tegevustega seotud üha suurenevad CO2-heitkogused, kaotavad töö mitmed põllumajandusest sõltuvad arenguriigid ning seeläbi tõusevad hinnad ka ülejäänud maailmas. Üks lahendusi on tegeleda kliimakriisiga läbi tootmis- ja tarbimisharjumuste ning jäätmete jätkusuutliku käitlemise.

Aitad ressursse säästlikult kasutada

Kui ühed vaevlevad toidupuuduse käes, siis teised viskavad seda tonnide kaupa ära. Ainuüksi Eestis tekib kodumajapidamistes iga inimese kohta aastas keskmiselt 61 kg toidujäätmeid. Toidupoodides jääb meil aastas müümata ligi 22 800 tonni toidukaupu. Toidukaupade mõistlik tootmine ja tarbimine ning toidujäätmetele õiglase käitlusväljundi leidmine (nt sorteerimise abil biokütuse tegemine) on täna ülioluline.

Aitad vähendada terviseriske

Jäätmete põletamise ja ladestamise eest tuleb tihti maksta tervisega. Väga sageli põhjustab jäätmete valesti käitlemine õhu, vee ja pinnase saastumist, mis on mitmete surmade ja haigestumiste põhjuseks. Jäätmete põletamine või prügimägedesse ladestamine tuleb viia miinimumini.

Aitada luua uusi haridusvõimalusi

Mida enam me jäätmekäitlust ja ringmajandust edendame, seda enam tekib uusi haridusvõimalusi teaduse, tehnoloogia, inseneeria, humanitaaria, äri ja IT vallas. Nii tagame vajalikud oskused säästva arengu toetamiseks ja loome soodsa pinnase majanduskasvuks.

Aitad kaitsta naiste võimalusi

Kliimamuutuste mõjud puudutavad kõige enam naisi. Mitmetes riikides töötavad naised põhiliselt põllumajanduses, mis põua- ja vihmaperioodidel nõuavad rohkem tööd ning seetõttu peavad noored tüdrukud hariduse asemel üha enam töö valima. Samuti suurendavad kliimamuutused sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke konflikte, mistõttu langevad naised enam seksuaalse vägivalla, inimkaubanduse, lasteabielude jmt vägivalla ohvriks. Kliimamuutuste leevendamise üheks elemendiks on jäätmete sorteerimine.

Aitad säilitada puhast joogivett

Jäätmete valesti käitlemine saastab joogivett. Valesti käideldud jäätmetest võivad eralduda ohtlikud ained, mis jõuavad inimeste joogivette ja muudavad selle tervisele ohtlikuks. Joogivee kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks tuleb lõpetada jäätmete keskkonda heitmine.

Aitad panustada taastuvenergiasse

Suurima osa meie kodus tekkinud jäätmetest moodustavad biojäätmed (33%). Neid jäätmeid saab õige sorteerimise korral kasutada biogaasi tootmiseks, mida saab omakorda kasutada nii kütuse kui soojuse tootmiseks.

Aitad luua uusi väärtuslikke töökohti

Mida rohkem me jäätmeid sorteerime ja käitleme, seda rohkem on meil võimalusi teadustööks, tehnoloogia uuendamiseks ja innovatsioonide loomiseks. See on kõik uute jätkusuutlike töökohtade loomise eelduseks.

Jäätmekäitlussektor kui uus innovatsioonisektor

Jäätmete materjalidena käsitlemine loob tohutul hulgal innovaatilisi ja enneolematuid lahendusi loodusvarade säästmiseks ning seda väga suurtel skaaladel. Ragn-Sellsis oleme teadusuuringute toel loonud tehnoloogiaid, mille abil väärindada jäätmetest mitmeid tänaseks kriitilisi ja eluliselt vajalikke toorained (nt kaltsiumkarbonaat, fosfor, lämmastik).

Aitad peatada riikidevahelist ebavõrdsust

Nagu eelpool mainitud, on kliimamuutuste ees kõige haavatavamad grupid vaesemad riigid ja naised. Seda saame vältida loodusvarade mõistliku majandamise kaudu ning liikudes üle ringmajanduse mudelile, mis saab toimuda vaid läbi jäätmete sorteerimise ja õige käitlemise.

Aitad luua jätkusuutlikku linnaruumi

Linnaelanike panus kliimakriisi lahendamiseks on erakordselt oluline. Ülerahvastatuse tõttu on linnad kliimamuutuste suhtes eriti tundlikud ja ka vastupidi. On ülimalt oluline, et mõtleksime läbi linnade jäätmekäitlus- ja transpordisüsteemid, infrastruktuuri, töökohad ning eluasemed. Vaid läbi igapäevaste harjumuste saame vähendada enda CO2-heitmeid ja seeläbi kliima soojenemist.

Aitad liikuda üle ringmajanduslikele toimimisviisidele

Oleme sellest palju rääkinud – tänane majandusmudel on raiskav. Ringmajanduses tähendavad aga jäätmed materjale, mida saab õigesti sorteerimise ja käitlemise korral kasutada uute toodete valmistamiseks. Niiviisi säästame täna üha kahanevaid loodusvarasid.

Aitad peatada kliima soojenemist

Prügimäed ja jäätmete põletamine põhjustavad kasvuhoonegaase ning need gaasid (CO2, metaan) põhjustavad omakorda kliima soojenemist, mille tagajärjed on pöördumatud (ökosüsteemide hävimine, toidukriis, sõjad, pandeemiad, pagulasränded jne). Iga riigi, ettevõtte ja üksikisiku eesmärk peab täna olema enda ökoloogilise jalajälje vähendamine.

Aitad säilitada veekogude liigirikkust

Vanaviisi jätkates on 2050. aastal ookeanides rohkem plasti kui kalu. 47% kogu mereprügist on ühekordselt kasutatav plast ning hinnanguliselt jõuab seda igal aastal ookeanidesse 4,8-12,7 miljonit tonni. Jäätmete sorteerimise korral väldime veekogude saastamist ning kogutud plastist saame teha uusi tooteid.

Aitad vähendada inimkonna valikute negatiivseid tagajärgi keskkonnale

Hooletute tarbimisharjumuste tagajärjel satuvad jäätmed aastasadadeks loodusesse seisma, eraldades kahjulikke gaase ja jõudes varem või hiljem elusolendite organismi. Jäätmete sorteerimise abil vähendame looduslike elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse hävimist.

Aitad luua vastutustundlikke institutsioone

Maailm vajab rohkem vastutustundlikke ja kaasavaid institutsioone, kaasaegset seadusandlust ning läbipaistvaid süsteeme ja protsesse. Vaid nii saame vähendada kliimasoojenemisest tingitud vägivalda, kuritarvitamist ja korruptsiooni. Nende loomine ja püsimine vajab aga igaühe pingutust.

Jäätmekäitlus kui säästva arengu võimas tõukejõud

Jäätmekäitlus pakub suurepärast võimalust koostööd rikaste ja vaeste, üksikisikute, kogukondade, ettevõtete ja valitsuste vahel, et üheskoos kliimakriisi leevendada. Kuid see saab juhtuda vaid siis, kui igaüks on nõus tunnistama enda igapäevaste harjumuste laastavat mõju ja jäätmekäitluse olulisust siinjuures.

Loe rohkem:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga